งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560


1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐.pdf

2. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560.pdf

3. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 60.pdf

4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประกัน 60.pdf

5. ปฏิทินการติดตามการรายงาน ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 60 ระดับวิทยาลัย.pdf

6. ปฏิทินการรายงานผลประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 60 ระดับหลักสูตร.pdf

7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 60.pdf

8. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (CLS).pdf

9. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560.docx

10. Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) (หน้าปก).doc

11.Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548).doc

12. Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง 5 มิ.ย. 61.doc

13.รายงานผลการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร บธ.บ. สาขาโลจิสติกส์ ปี 60.pdf

14.รายงานผลการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร บธ.บ. สาขาโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 60.pdf

15.รายงานผลการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร บธ.บ. สาขาซัพพลายเชนธุรกิจ ปี 60.pdf

16.รายงานผลการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร บธ.ม. สาขาโลจิสติกส์ ปี 60.pdf

17.รายงานผลการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร บธ.ด. สาขาโลจิสติกส์ ปี 60.pdf

18.รายงานผลการตรวจประเมินฯ ระดับวิทยาลัย ว.โลจิสติกส์ฯ ปี60.pdf

19.รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ว.โลจิสติกส์ฯ ปี60.pdf