แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT


การเปิดเผยข้อมูล ITA

1. ข้อมูลพื้นฐาน
     -   โครงสร้างหน่วยงาน (O1)
     -   ข้อมูลผู้บริหาร (O2)
     -   อำนาจหน้าที่ (O3)

     -   ข้อมูลการติดต่อ (O4)
     -   ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
     -   Q&A (O6)
     -   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O7)
     -   แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (O8)
     -   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O9)

     -   คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (O10)
     -   คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (O11)
     -   ข้อมูลสถิติการให้บริการ (O12)
     -   e-Service (O13) **
     -   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O14)
     -   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O15)
     -   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O16)
     -   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (O17)

     -   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O18)**
     -   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O19)
     -   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (O20)**
     -   การขับเคลื่อนจริยธรรม (O21)
     -   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O22)
     -   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O23)
     -   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O24)
     -   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O25)
     -   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (O26)**
     -   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (O27)
     -   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (O28)
     -   รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื นใดโดยธรรมจรรยา (O29)
     -   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (O30)
     -   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (O31)
     -   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (O32)

     -   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O33)
     -   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O34)
     -   รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O35)

หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คลิปวิดีโอการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

กลับไปหน้า ITA มหาวิทยาลัย