ผู้บริหาร                                                                 รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
                                                                        ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
                                                                        ปริญญาเอก :  ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
                                                                        ปริญญาโท  :  Ms.c. Logistics University of Wollongong,Australia.
                                                                        ปริญญาตรี  :  บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                                                                        เว็บไซต์ส่วนตัว  :  http://www.elcls.ssru.ac.th/chattrarat_ho
                   
                                                                        E-mail  :  chattrarat.ho@ssru.ac.th
 
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
นางสาวชุลีกร แม้นกลิ่นเนียม
ปริญญาโท  : ค.ม. การจัดการคุณภาพ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี  : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : chuleekorn.ma@ssru.ac.th