ผู้บริหาร                                                                 คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
                                                                        ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
                                                                        ปริญญาเอก :  ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                                                                        ปริญญาโท  :  Ms.c. ( Logistics) University of Wollongong,Australia.
                                                                        ปริญญาตรี  :  บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                                                                        เว็บไซต์ส่วนตัว  :  http://www.elcls.ssru.ac.th/chattrarat_ho
                   
                                                                        E-mail  :  chattrarat.ho@ssru.ac.th
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์                                                                    
ปริญญาเอก : บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : วท.ม การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญาตรี  : ศ.บ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/supamit_sr
E-mail : supamit.sr@ssru.ac.th


รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
ปริญญาเอก  : ปร.ด สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท  : บธ.ม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาตรี   :  บธ.บ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sudarat_pi
E-mail : sudarat.pi@ssru.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
ปริญญาเอก : ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท  : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/natpatsaya_se
E-mail : natpatsaya.se@ssru.ac.thรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ
ปริญญาเอก  : บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : M.Sc. IN Logistics, University of Wollongong, Australia
ปริญญาตรี  : B.A. IN Economics (International Program) Chulalongkorn University
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/phutthiwat_wa                             
E-mail : phutthiwat.wa@ssru.ac.th


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.สราวุธ พุฒนวล
ปริญญาเอก : บธ.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท  :  MA Marketing University of Sunderland, United Kingdom
ปริญญาโท : บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sarawut_pu 
E-mail : sarawut.pu@ssru.ac.thรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ดร.พงษ์เทพ ภูเดช
ปริญญาเอก  :  ปร.ด การจัดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : การตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/pongtep_ph
E-mail : pongtep.ph@ssru.ac.th

รักษาการประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์  โหตระไวศยะ
ปริญญาเอก  :  ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                  
ปริญญาโท  :  Ms.c. Logistics University of Wollongong,Australia
ปริญญาตรี  :  บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chattrarat_ho
E-mail : chattrarat.ho@ssru.ac.th

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผศ.ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์
ปริญญาเอก : บธ.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : M.Sc. International Business and Entrepreneurship International Program,Malardalen University,Sweden
ปริญญาตรี : B.B.A. International Business Management International Program,University of the Thai Chamber of Commerce
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/wissawa_au
E-mail : wissawa.au@ssru.ac.th 

ประธานโครงการภาคพิเศษและโครงการความร่วมมือ
อาจารย์ พรเกียรติ ภักดีวงศ์เทพ
ปริญญาโท : วท. การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี : วศ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/pornkiat_ph
E-mail : pornkiat.ph@ssru.ac.thบรรณาธิการ
ผศ.ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
ปริญญาเอก : ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท  : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/natpatsaya_se
E-mail : natpatsaya.se@ssru.ac.th


ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
              (RICH) วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Web : www.rich.ac.th             
ผศ.ดร.มะโน ปราชญาพิพัฒน์
ปริญญาเอก :  บธ.ด. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาเอก : รป.ด.  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปริญญาโท : ค.ม.  การจัดการคุณภาพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี  : วท.บ.  การจัดการอุตสาหกรรม   ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/mano_pr
E-mail : mano.pr@ssru.ac.th
หัวหน้าสำนักงาน
นางสาวชุลีกร บุญถนอม
ปริญญาโท  : ค.ม. การจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี  : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : chuleekorn.bu@ssru.ac.th