ผู้บริหาร                                                                 คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
                                                                        ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร
                                                                        ปริญญาเอก :  ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
                                                                        ปริญญาโท  :  วท.ม การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ ม.บูรพา
                                                                        ปริญญาตรี  :  บธ.บ การจัดการอุตสาหกรรม ม.ศรีปทุม
                                                                        เว็บไซต์ส่วนตัว  :  http://www.elcls.ssru.ac.th/komson_so
                   
                                                                        E-mail  :  komson.so@ssru.ac.th
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ สุวัฒน์  นวลขาว
กำลังศึกษา : บธ.ด.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง 
ปริญญาโท : รป.ม รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี  : ศศ.บ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ม.รามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/suwat_nu

E-mail : suwat.nu@ssru.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.วิริยา  บุญมาเลิศ
ปริญญาเอก   :  ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
ปริญญาโท   :  บธ.ม การจัดการ ม.เทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี    :  บธ.บ การจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เว็บไซต์ส่วนตัว :  http://www.elcls.ssru.ac.th/wiriya_bo

E-mail :  wiriya.bo@ssru.ac.th

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
อาจารย์ สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
กำลังศึกษา  : ปร.ด สาขาวิชาการจัดการ ม.ศิลปากร
ปริญญาโท  : บธ.ม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ม.ราชภัฏพระนคร
ปริญญาตรี   :  บธ.บ สาขาวิชาการจัดการ ม.ศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sudarat_pi
E-mail : sudarat.pi@ssru.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัย , ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ดร.ฉัตรรัตน์  โหตระไวศยะ
ปริญญาเอก  :  ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย                    
ปริญญาโท  :  Ms.c. Logistics University of Wollongong,Australia.
ปริญญาตรี  :  บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chattrarat_ho
E-mail : chattrarat.ho@ssru.ac.th
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.ธันย์  ชัยทร
ปริญญาเอก : บธ.ด การตลาด ม.อีสเทิร์นเอเชีย  
ปริญญาโท : บธ.ม การสื่อสารการตลาด ม.นเรศวร
ปริญญาตรี  : บธ.บ การตลาด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี  : บธ.บ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/thun_ch
E-mail :  thun.ch@ssru.ac.th

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ดร.ชิตพงษ์  อัยสานนท์
ปริญญาเอก   :  ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
ปริญญาเอก : กจ.ด สาขาการจัดการการสื่อสารบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฎสวนดุสิต
ปริญญาโท : บธ.ม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล (ศูนย์สาทร)
ปริญญาตรี : ร.บ. บริหารรัฐกิจ ม.ธรรมศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chitpong_ay
E-mail : chitpong.ay@ssru.ac.th

บรรณาธิการ
ผศ.(พิเศษ) ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
ปริญญาเอก  :  ปร.ด บริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง
ปริญาโท :  บธ.ม สังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปริญาตรี  :  B.S.M.E Bachetor of Science in Mechanical Engineering                                        Adamson University Manila Philippines
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chairit_th
E-mail : drchairit.th@ssru.ac.th
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
              (RICH) วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Web : www.rich.ac.th             
ดร.มะโน ปราชญาพิพัฒน์
กำลังศึกษา :  บธ.ด. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาเอก : รป.ด.  รัฐประศาสนศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี
ปริญญาโท : ค.ม.  การจัดการคุณภาพ   ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี  : วท.บ.  การจัดการอุตสาหกรรม   ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/mano_pr
E-mail : Boost2003@hotmail.com

รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
นางสาวชุลีกร แม้นกลิ่นเนียม
ปริญญาโท  : ค.ม. การจัดการคุณภาพ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี  : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : chuleekorn.ma@ssru.ac.th