ผู้บริหาร                                                                 คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
                                                                        ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร
                                                                        ปริญญาเอก :  ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                                                        ปริญญาโท  :  วท.ม การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
                                                                        ปริญญาตรี  :  บธ.บ การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                                                        เว็บไซต์ส่วนตัว  :  http://www.elcls.ssru.ac.th/komson_so                  
                                                                        E-mail  :  komson.so@ssru.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ สุวัฒน์  นวลขาว
กำลังศึกษา : บธ.ด.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ปริญญาโท : รป.ม รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี  : ศศ.บ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/suwat_nu
E-mail : suwat.nu@ssru.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ วิริยา  บุญมาเลิศ
ปริญญาเอก   :  ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท   :  บธ.ม การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี    :  บธ.บ การจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เว็บไซต์ส่วนตัว :  http://www.elcls.ssru.ac.th/wiriya_bo
E-mail :  wiriya.bo@ssru.ac.th

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
อาจารย์ สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
กำลังศึกษา  : ปร.ด สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท  : บธ.ม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาตรี   :  บธ.บ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sudarat_pi
E-mail : sudarat.pi@ssru.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.(พิเศษ) ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
ปริญญาเอก  :  ปร.ด บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญาโท :  บธ.ม สังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปริญาตรี  :  B.S.M.E Bachetor of Science in Mechanical Engineering                                        Adamson University Manila Philippines
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chairit_th
E-mail : drchairit.th@ssru.ac.th
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.ธันย์  ชัยทร
ปริญญาเอก : บธ.ด การตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
ปริญญาโท : บธ.ม การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี  : บธ.บ การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี  : บธ.บ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/thun_ch
E-mail :  thun.ch@ssru.ac.th
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ดร.ฉัตรรัตน์  โหตระไวศยะ
ปริญญาเอก  :  ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                    
ปริญญาโท  :  Ms.c. Logistics University of Wollongong,Australia.
ปริญญาตรี  :  บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chattrarat_ho
E-mail : chattrarat.ho@ssru.ac.th

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ดร.ชิตพงษ์  อัยสานนท์
ปริญญาเอก : ปร.ด สาขาการจัดการการสื่อสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตปริญญาโท : บธ.ม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิด (ศูนย์สาธร)
ปริญญาตรี : ร.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chitpong_ay
E-mail : chitpong.ay@ssru.ac.th 
หัวหน้าสำนักงาน
นางสาวสุนทรี  พัชรประทีป
ปริญญาโท  : รปม.รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี  : คบ.สังคมศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
E-mail : Suntaree.pa@ssru.ac.th