แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติการประจำปี งบประมาณ 2566


-แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 66.pdf
                - รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
                - รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
                - รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
                  - รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน

-แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

-แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี และประจำปีการศึกษา 2565

-แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (2565-2569) และประจำปีการศึกษา 2565

-แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566

-แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

-แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566

-แผนปฏิบัติการด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

-แผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

-แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565

-แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

-คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปี 66