แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565


-แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564)

-แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

-แผนการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

-แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

-แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ (ต่างประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2565

-แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

-แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565

-แผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2565

-แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจำปีการศึกษา 2564

-แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565

-แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565