หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-11-15 15:51:22

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะกรรมการการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยนักศึกษาที่เข้าสอบในครั้งนี้ คือ อาจารย์ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ มีผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับดีเยี่ยม (Excellent)

Binder19.pdf