หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-12 10:46:03

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

“ตะไคร้”  ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากผลผลิตประจำท้องถิ่น ของลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์  “หินไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอม”

นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และ ดร.ปิยมาส  กล้าแข็ง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการขนส่ง พร้อมคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการขนส่ง ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความรู้ในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียงจากผลผลิตประจำท้องถิ่น “ตะไคร้”  สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การใช้นวัตกรรมการผลิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิก 100%  “หินไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอม”  และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อขจัดความยากจนและเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในชุมชน (SDGs1) โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกับการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจากนวัตกรรมการผลิตภูมิปัญญาท้องถิ่น (SDGs4)  เพื่อเพิ่มความสามารถในชุมชนการฟื้นตัวในชุมชน (SDGs11) และสามารถสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้การพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น (SDGs17) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)