หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > U2T For BCG
U2T For BCG

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 16:35:34

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ดร.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะทีมงานผู้ดำเนินงานโครงการ ได้จัดอบรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร บ้านไร่ห่มรัก ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการออกแบบแบรนด์ตราสินค้าเพื่อใช้ในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร บ้านไร่ห่มรัก ในช่วงระยะที่ 1 ที่ผ่านมา และในระยะที่ 2 ได้ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานการพัฒนา ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยอบรมเชิงปฏิบัติการ GMP สำหรับสถานที่ และการขอเลข อย. (สำหรับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร บ้านไร่ห่มรัก) โดยมีการทดสอบ GMP 420 และตรวจสอบข้อบังคับใช้กับสถานที่ผลิตอาหาร ตลอดจนการตรวจสอบประเมินตนเอง และในการนี้คณะทีมงานผู้ดำเนินงานโครงการ ได้ทำการออกแบบปรับแปลนแผนผังการขออนุญาตสถานที่การผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขออนุญาต อย.ไข่เค็มสมุนไพร บ้านไร่ห่มรัก ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2565 นี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และก่อให้เกิดความร่วมมือความสามัคคีกันในชุมชน และสามารถนำมาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

Binder42.pdf