หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

การประชุมชี้แจงแผนการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรและการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการจัด ...
2021-11-14 20:37:21
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยา ...
2021-11-14 20:35:15
กิจกรรม พุธ Talk พูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 งานแนะแนววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ แข ...
2021-11-14 20:33:13
การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ "แนวทางปฏิบัติด้านการขนส่งในช่วงการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย"
 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นความจำเป็นของการวิจัยด้าน ...
2021-11-14 20:24:32
กิจกรรม Pre Open House 2564
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Pre Open House ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์แล ...
2021-11-14 20:27:56
การประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมแ ...
2021-11-14 20:18:19
“ก้านกล้วยกันกระแทก” นวัตกรรมรักษ์โลก ลดการใช้พลาสติก
“ก้านกล้วยกันกระแทก” นวัตกรรมรักษ์โลก ลดการใช้พลาสติก ผลงานนักวิจัยสวนสุนันทา คว้าอีกราง ...
2021-10-14 21:37:41
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ พูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565
วันที่ 26 กันยายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณา ...
2021-10-14 21:36:27
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุ ...
2021-10-14 21:32:08
ข่าวย้อนหลัง