หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

การอบรม Disruption in E-Commerce Logistics
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลา ...
2021-04-20 19:19:52
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักศึกษา ปวส.
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย อ.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการอ.ไกรวิทย์ สินธุคำมูล ...
2021-04-20 19:14:15
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักศึกษา ปวส. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จ.ชลบุรี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย อ.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการอ.ไกรวิทย์ สินธุคำมูล ...
2021-04-20 19:04:17
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงาน SSRU Open House Online 2021
ทีมวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ นำโดยอาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมหารื ...
2021-04-20 18:45:25
โครงการอบรมไคเซนเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการอบรมไคเซนเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จ โด ...
2021-04-20 18:29:32
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาชลบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 25 ...
2021-04-20 18:21:36
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษารุ่น 61 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษารุ่ ...
2021-04-20 17:55:26
ประชุมหารือคณาจารย์ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานและความเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
อาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประชุมหารือคณาจารย์ ความเชี่ย ...
2021-04-20 17:45:24
การประชุมหารือเพื่อสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของสาขาการจัดการโลติสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
อาจารย์มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาการจัดการโลติสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ได้ประชุมหารื ...
2021-04-20 17:35:07
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ นำทีมโดย อ.มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย ...
2021-04-20 17:25:33
ข่าวย้อนหลัง