หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การจัดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์รูปแบบออนไลน์
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดก ...
2021-09-09 13:14:34
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 8/2564
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประ ...
2021-09-09 09:44:42
การประชุม หัวข้อ รูปแบบการฝึกงานของนักศึกษา และการเป็นแอดมินเพจร้านค้าของผู้ประกอบการ บนแพลตฟอร์ม LAZADA
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประ ...
2021-09-09 13:55:18
จัด Homeroom นักศึกษา เรื่องการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 %
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ศิริอร สนองค์ หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ร่วมกับคณาจารย์ในแขนงวิ ...
2021-09-09 12:56:45
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัด Homeroom นักศึกษา เรื่องการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 %
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 อาจารย์อัญชลี หิรัญแพทย์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับคณาจารย์ใน ...
2021-09-09 12:53:32
การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วม ...
2021-09-09 13:57:40
การประชุมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2564
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประ ...
2021-09-09 13:53:25
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุ ...
2021-09-09 13:51:35
กิจกรรม Chitchat Meeting
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) นำทีมโดย อาจารย ...
2021-09-09 11:24:43
ข่าวปัจจุบัน