หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

พาชมเบื้องหลังการถ่ายภาพโปรโมท กิจกรรม Ambassador 2023
ภาพเรียกน้ำย่อย พาชมเบื้องหลังการถ่ายภาพโปรโมท กิจกรรม Ambassador 2023 ปีนี้มาใน Concept : EMPO ...
2023-09-12 14:52:48
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ  คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณะกร ...
2023-05-15 15:05:58
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ ...
2023-05-15 15:01:29
Congratulations คนเก่งโลจิสติกส์
   Congratulations ประกาศผลรางวัลงานวิจัยดีเด่นของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวีวิทยาลัย ...
2023-05-15 14:11:08
การประชุมหารือการทบทวนวิสัยทัศน์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมผูู้บริหารวิทยา ...
2023-04-10 16:44:31
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจพาณิชนาวี ชั้นปีที่ 3
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจพาณิชนาวี ชั้นปีที่ 3  โดยได้รับเกียรติจ ...
2023-04-10 16:31:18
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัย
ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-04-10 16:25:32
งานบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ เส้นทางสู่อาชีพ เตรียมพร้อมสําหรับอาชีพด้านการบิน : หลักสูตรสําคัญและการรับรอง
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศจัดงานบรรยายพิเศษให้กับนั ...
2023-04-10 16:12:28
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) นำท ...
2023-04-10 16:05:41
โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม นำทีมโดย รองคณบดีฝ่ายแผนง ...
2023-04-10 15:58:32
ข่าวปัจจุบัน