งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561


1.คำสั่งคณะกรรมการประกัน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศึกษา 2561.pdf

2.ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ.pdf

3.ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 CLS.pdf

4.ปฏิทินการติดตามการรายงาน ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 61.pdf

5.มอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 61 ระดับหลักสูตร.pdf

6.มอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 61 ระดับวิทยาลัย.pdf

7.คู่มือประกันคุณภาพ 61 (CLS).pdf

8.Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง 6 มี.ค. 62 (หน้าปก).doc

9.Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง 6 มี.ค. 62.doc

10.รายงานผลการตรวจประเมิน บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ ปี 61.pdf

11.รายงานผลการตรวจประเมิน บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 61.pdf

12.รายงานผลการตรวจประเมิน บธ.บ. การจัดการซัพพลายเชน ปี 61.pdf

13.รายงานผลการตรวจประเมิน บธ.ม. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 61.pdf

14.รายงานผลการตรวจประเมิน บธ.ด. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 61.pdf

15.รายงานผลการตรวจประเมินฯ ระดับวิทยาลัย ว.โลจิสติกส์ฯ ปี 61.pdf

16.รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ว.โลจิสติกส์ฯ ปีการศึกษา 61.pdf