สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญามหาบัณฑิต                                                              ประธานหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
                                                              ดร.ชิตพงษ์  อัยสานนท์
                                                              ปริญญาเอก : ปร.ด สาขาการจัดการการสื่อสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
                                                              ปริญญาโท : บธ.ม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิด (ศูนย์สาธร)
                                                              ปริญญาตรี : ร.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                                              เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chitpong_ay
                                                              E-mail : chitpong.ay@ssru.ac.th 
ดร.ฉัตรรัตน์  โหตระไวศยะ
ปริญญาเอก  :  ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                  
ปริญญาโท  :  Ms.c. Logistics University of Wollongong,Australia
ปริญญาตรี  :  บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chattrarat_ho
E-mail : chattrarat.ho@ssru.ac.th
ผศ.(พิเศษ) ดร.ชัยฤทธิ์  ทองรอด
ปริญญาเอก  :  ปร.ด บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญาโท :  บธ.ม สังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญาตรี  :  B.S.M.E Bachetor of Science in Mechanical Engineering                                        Adamson University Manila Philippines
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chairit_th
E-mail : drchairit.th@ssru.ac.th
ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตน์ชัย
ปริญญาเอก : D.B.A. Supply Chain Management University of South Australia
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี : ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏธนบุรี
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/preecha_wa
E-mail : hongchae1971@hotmail.com
ผศ.(พิเศษ) ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน
ปริญญาเอก : ปร.ด บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท  : บธ.ม การจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปริญญาตรี   : ศศ.บ สารนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/benchapon_me
E-mail : benchapon.me@ssru.ac.th

ดร.ชณิชา หมอยาดี
ปริญญาเอก : PhD. Inventory Routing Problem Tecnology University of Portsmouth
ปริญญาโท : M.B.A. Logistics University of Sunderland
ปริญญาโท : MIE. Chulalongkorn University Bangkok
ปริญญาตรี : Bs.c Applied Statistics King Mongkut's Institute of Technology North  
               Bangkok
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chanicha_mo
E-mail : chichamoryadee@gmail.com