หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน                                                              ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
                                                              ผศ.ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์
                                                              ปริญญาเอก : บธ.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
                                                              ปริญญาโท : M.Sc. International Business and Entrepreneurship International Program,Malardalen University,Sweden
                                                              ปริญญาตรี : B.B.A. International Business Management International Program,University of the Thai Chamber of Commerce
                                                              เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/wissawa_au
                                                              E-mail : wissawa.au@ssru.ac.th 
ผศ.ดร. ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์
ปริญญาเอก : Ph.D. Industrial Engineering, New Jersey Institute of Technology, USA.
ปริญญาโท  : Ms. Industrial Engineering, New Jersey Institute of Technology, USA.
ปริญญาตรี   : วศบ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/natapat_ar
E-mail : natapat.ar@ssru.ac.th

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร
ปริญญาเอก  :  ปร.ด การจัดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท  :  วท.ม.การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี   :  บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว   :  http://www.elcls.ssru.ac.th/komson_so
E-mail  :  komson.so@ssru.ac.th

ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย
ปริญญาเอก : D.B.A. Supply Chain Management University of South Australia
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี : ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏธนบุรี
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/preecha_wa
E-mail : preecha.wa@ssru.ac.th
ผศ.ดร. ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
ปริญญาเอก : ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท  : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/natpatsaya_se
E-mail : natpatsaya.se@ssru.ac.th

ผศ.ดร.ชณิชา หมอยาดี
ปริญญาเอก : PhD. Inventory Routing Problem Tecnology University of Portsmouth
ปริญญาโท : M.B.A. Logistics University of Sunderland
ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chanicha_mo
E-mail : chanicha.mo@ssru.ac.th