สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญามหาบัณฑิต                                                              ประธานหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
                                                              ดร.ชิตพงษ์  อัยสานนท์
                                                              ปริญญาเอก :  ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
                                                              ปริญญาเอก : กจ.ด สาขาการจัดการการสื่อสารบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฎสวนดุสิต
                                                              ปริญญาโท : บธ.ม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล (ศูนย์สาทร)
                                                              ปริญญาตรี : ร.บ. บริหารรัฐกิจ ม.ธรรมศาสตร์
                                                              เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chitpong_ay
                                                              E-mail : chitpong.ay@ssru.ac.th 
ดร.ฉัตรรัตน์  โหตระไวศยะ
ปริญญาเอก  :  ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย                  
ปริญญาโท  :  Ms.c. Logistics University of Wollongong,Australia
ปริญญาตรี  :  บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chattrarat_ho
E-mail : chattrarat.ho@ssru.ac.th
ผศ.(พิเศษ) ดร.ชัยฤทธิ์  ทองรอด
ปริญญาเอก  :  ปร.ด บริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง
ปริญาโท :  บธ.ม สังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญาตรี  :  B.S.M.E Bachetor of Science in Mechanical Engineering                                        Adamson University Manila Philippines
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chairit_th
E-mail : drchairit.th@ssru.ac.th
ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย
ปริญญาเอก : D.B.A. Supply Chain Management University of South Australia
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ม.สยาม
ปริญญาตรี : ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏธนบุรี
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/preecha_wa
E-mail : hongchae1971@hotmail.com
ดร. ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
ปริญญาเอก : ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
ปริญญาโท  : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม
ปริญญาตรี : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/natpatsaya_se
E-mail : natpatsaya.se@ssru.ac.th