หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กิจกรรม "ชวนน้องมารีวิว กับโลจิสติกส์ สวนสุนันทา"
ร่วมสนุกกิจกรรม "ชวนน้องมารีวิว กับโลจิสติกส์ สวนสุนันทา"clswithdodaydream final.pdf ...
2022-10-03 15:41:55
การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการความร่วมมือในสถานประกอบการ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโล ...
2022-07-10 21:03:41
โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์รูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโล ...
2022-07-10 20:37:04
โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการดำเนินงานตามพระราโชบาย
วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ ...
2022-07-10 20:21:26
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมังคุด ณ ชุมชนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทีมผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูม ...
2022-06-12 17:33:59
การหารือแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการรับนักศึกษาเข้าทำงาน ร่วมกับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ ...
2022-06-12 17:23:16
ข่าวปัจจุบัน