แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติการประจำปี งบประมาณ 2564


-แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564.PDF

-แผนการจัดการความรู้ งบประมาณ 2564.pdf

-แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 2564.pdf

-แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

-แผนปฎิบัติการเอตทัคคะ ปีการศึกษา 2563.pdf

-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2564.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม 2564.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

-แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

-แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564.pdf

-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปี งบประมาณ 2563.pdf

-รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน).PDF

-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน.pdf

-แบบรายงานความเสี่ยง 2564.pdf

-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf