แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติการประจำปี งบประมาณ 2563


-รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ตัวชี้วัด.PDF

-แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย.pdf

-แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร.pdf

-แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและแผนปฏิบัติการ.pdf

-แผนบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านกาาจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านงานวิจัย.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ.pdf

-แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2562.pdf

-แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ปีการศึกษา 2562.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านกาาจัดซื้อจัดจ้าง2563.pdf