สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์


                                                                                                                                                                    
                                                                      หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
                                                                      ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์
                                                                      ปริญญาเอก : บธ.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
                                                                      ปริญญาโท : ศศม. ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
                                                                      ปริญญาโท : บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                                                      ปริญญาตรี  : บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
                                                                      เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/ananya_ba
                                                                      E-mail : ananya.ba@ssru.ac.th
ดร.จักรพรรณ  คงธนะ
ปริญญาเอก : พลังงานทดแทน, มหาวิทยาลัยนเรศวร
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/jakkrapun_ko
E-mail : jakkrapun.ko@ssru.ac.th
อาจารย์ ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์
ปริญญาโท : วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/tanawat_wi
E-mail : tanawat.wi@ssru.ac.th