สำนักงาน                                                                                      หัวหน้าสำนักงาน                         
                                                                                      นางสาวชุลีกร บุญถนอม
                                                                                      ปริญญาโท  : ค.ม. การจัดการคุณภาพ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา                                                                
                                                                                      ปริญญาตรี  : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
                                                                                      E-mail : chuleekorn.bu@ssru.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานประกันคุณภาพ)
นางสาว ดาราวรรณ พวงบุบผา
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการทั่วไป ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี : บธ.บ การบริหารธุรกิจ การจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
E-mail : darawan.po@ssru.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาว กรรณิการ์ ศรีพนมวรรณ
กำลังศึกษา : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : บธบ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ม.รัตนบัณฑิต
E-mail : kannika.sr@ssru.ac.th

นักวิชาการเงินและบัญชี
นาย อมรศักดิ์ แสงทอง
ปริญญาโท :  บธ.ม การจัดการการเงิน ม.ธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี  :  บธ.บ การเงิน ม.กรุงเทพ
E-mail : Amornsak.sa@ssru.ac.th
นักประชาสัมพันธ์
นางสาว ปภัสสร ดวงฤทธิ์
ปริญญาโท :  ค.อ.ม. เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี : ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail : papassorn.du@ssru.ac.th
บุคลากร
นางสาว พรพิมล มนตรีวัฒน์
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการ ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี  : บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  
E-mail : pornpimon.mo@ssru.ac.th
นักวิชาการพัสดุ
นางสาว กรรณนิกา วิชัยกุล
ปริญญาตรี : บธ.บ การตลาด ม.สยาม
E-mail : kannika.vi@ssru.ac.th


นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย ฐกร ธรรมประทีป
ปริญญาตรี : วท.บ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  ม.ราชภัฏนครปฐม
E-mail : thakorn.th@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
นางสาว ยุพารัตน์ บุญวงษ์
กำลังศึกษา : ศศ.ม. สารสนเทศศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี : ศศ.บ.สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
E-mail : yuparat.bo@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว เพชรา บัวชู
ปริญญาโท : B.A. Bachelor of Art (Chinese Program ) Yunnan Normal University
ปริญญาตรี  : ศศ.บ. ภาษาจีน ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
E-mail : petchara.bu@ssru.ac.th

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน
ปริญญาตรี : อส.บ เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail : apisit.to@ssru.ac.th


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต )
นางสาว วรฤทัย กุลแพทย์
ปริญญาตรี  :  ศศ.บ นิเทศศาสตร์  ม.ราชภัฎจันทรเกษม
E-mail : vorathai.ku@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต)
นางสาวสุนิสา ทองใบอ่อน
ปริญญาตรี  :  บ.ธบ.การจัดการตลาด ม.ราชภัฏนครปฐม
E-mail : sunisa.to@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว สุนทรี  พัชรประทีป
ปริญญาโท  : รปม. รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ ม.สยาม    
ปริญญาตรี  : คบ. สังคมศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
E-mail : Suntaree.pa@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย ถวัลย์ สังขสุขจิต
ปริญญาโท : ศศ.บ การบริหารการศึกษา  ม.ศิลปากร
ปริญญาตรี : พธ.บ บริหารรัฐกิจ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
E-mail : thawan.su@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย ปกรณ์ยศ วิทยานันตนารมย์
กำลังศึกษา : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : pakornyos.wi@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว บุษยมาศ ผุยมูลตรี
ปริญญาโท : วท.ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ม.สารคาม
ปริญญาตรี  : วท.บ เทคโนโลยีการผลิตพืช ม.มหาสารคาม
E-mail : bussayamas.pu@ssru.ac.th


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว วันทนีย์ เมฆวิไล
กำลังศึกษา : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : วท.บ คหกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : wantanee.me@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว ศรีไพร ศรีพนมวรรณ
ปริญญาตรี : บธ.บ ธุรกิจพานิชยนาวี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : sripai.sr@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว  ณัฏฐ์ฎาพร ถีระพันธ์
ปริญญาตรี : วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail :  sasiprapa.th@ssru.ac.th


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว ชลธิชา จันทร์แสง
ปริญญาโท : บธ.ม.บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพธนบุรี
ปริญญาตรี : บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
E-mail : chonticha.Ja@ssru.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว บุณยวีย์ ขจรกสิรัตน์
ปริญญาโท :  วท.ม สาขา โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.นเรศวร
ปริญญาตรี : นศ.บ สาขา การประชาสัมพันธ์ ม.นเรศวร
E-mail : boonyavee.kh@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว ณัฐธิดา แซ่ด่าน
ปริญญาโท : วท.ม.การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ม.ศรีนครินวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ ม.ทักษิณ
E-mail : natthida.sa@ssru.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวโชติกา ขำต้นวงษ์
ปริญญาตรี : บธ.บ การจัดการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
E-mail : chotika.kha@ssru.ac.th

นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุชญา มานวกุล
ปริญญาโท : บธ.ม.บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพธนบุรี
ปริญญาตรี : บธ.บ. (การบัญชี) วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
E-mail : sudchaya.ma@ssru.ac.th

นักวิชาการศึกษา
นาย วีรเชษฐ์ มั่งแว่น
ปริญญาโท : บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.ศิลปากร
ปริญญาตรี : ทล.บ วิศวกรรมเครื่องกล ม.ศิลปากร
E-mail : weerachet.ma@ssru.ac.th


เจ้าหน้าที่วิจัย
นางสาวศรัญยา มืดขุนทด
ปริญญาโท : ค.อ.ม. วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี : วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
E-mail : saranya.mu@ssru.ac.thนักวิชาการศึกษา
นางสาว นุชรี ทองคำ
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการ ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี : บธ.บ  การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฎสงขลา
E-mail : nucharee.th@ssru.ac.th

นักวิชาการศึกษา
นางสาว ปิยนุช ทองมาก
ปริญญาตรี : คศ.ษ ธุรกิจอาหาร ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
E-mail : peyanoot.th@ssru.ac.th


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นาย นุติชัย เชาวดี 
ปริญญาตรี : ศษ.บ. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  ม.วิทยาลัยศิลปากร
E-mail :  nutichai.ch@ssru.ac.thนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาว ณัฐณิชา เล็กบุรุษ 
ปริญญาโท : ค.อ.ม. เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี : ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail :  nutnicha.le@ssru.ac.th


เจ้าหน้าที่ขับรถ
นาย ยงยุธ น้อยศรี
E-mail :  yongyut.no@ssru.ac.th


เจ้าหน้าที่ขับรถ
นาย อานนท์ บุณยะเสน
E-mail :  arnon.bo@ssru.ac.th