ผู้บริหาร                                                                 คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
                                                                        ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
                                                                        ปริญญาเอก :  ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
                                                                        ปริญญาโท  :  Ms.c. ( Logistics) University of Wollongong,Australia.
                                                                        ปริญญาตรี  :  บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                                                                        เว็บไซต์ส่วนตัว  :  http://www.elcls.ssru.ac.th/chattrarat_ho
                   
                                                                        E-mail  :  chattrarat.ho@ssru.ac.th
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ศศิวิมล ว่องวิไล
ปริญญาโท : คอ.ม. การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี : ศษ.บ. เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา ม.สงขลาครินทร์
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sasiwimom_wo
E-mail : sasiwimom.wo@ssru.ac.thรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
ปริญญาเอก  : ปร.ด สาขาวิชาการจัดการ ม.ศิลปากร
ปริญญาโท  : บธ.ม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ม.ราชภัฏพระนคร
ปริญญาตรี   :  บธ.บ สาขาวิชาการจัดการ ม.ศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sudarat_pi
E-mail : sudarat.pi@ssru.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ
กำลังศึกษา : บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : M.Sc. IN Logistics, University of Wollongong, Australia
ปริญญาตรี  : B.A. IN Economics (International Program) Chulalongkorn University
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/phutthiwat_wa                             
E-mail : phutthiwat.wa@ssru.ac.th


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร. พงษ์เทพ ภูเดช
ปริญญาเอก  :  ปร.ด การจัดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี : การตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/pongtep_ph
E-mail : pongtep.ph@ssru.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์                                                                    
กำลังศึกษา : บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : วท.ม การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ม.บูรพา
ปริญาตรี    : ศ.บ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/supamit_sr
E-mail : supamit.sr@ssru.ac.th


ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ดร.ฉัตรรัตน์  โหตระไวศยะ
ปริญญาเอก  :  ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย                  
ปริญญาโท  :  Ms.c. Logistics University of Wollongong,Australia
ปริญญาตรี  :  บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/chattrarat_ho
E-mail : chattrarat.ho@ssru.ac.th

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์
ปริญญาเอก : บธ.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
ปริญญาโท : M.Sc. International Business and Entrepreneurship International Program,Malardalen University,Sweden
ปริญญาตรี : B.B.A. International Business Management International Program,University of the Thai Chamber of Commerce
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/wissawa_au
E-mail : wissawa.au@ssru.ac.th 


ประธานโครงการภาคพิเศษและโครงการความร่วมมือ
อาจารย์ ไกรวิทย์ สินธุคำมูล
ปริญญาโท : วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ม.ธรรมศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/kraiwit_si
E-mail : kraiwit.si@ssru.ac.thบรรณาธิการ
ดร. ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
ปริญญาเอก : ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
ปริญญาโท  : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม
ปริญญาตรี : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ศรีปทุม
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/natpatsaya_se
E-mail : natpatsaya.se@ssru.ac.th

ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
              (RICH) วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Web : www.rich.ac.th             
ดร.มะโน ปราชญาพิพัฒน์
กำลังศึกษา :  บธ.ด. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาเอก : รป.ด.  รัฐประศาสนศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี
ปริญญาโท : ค.ม.  การจัดการคุณภาพ   ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี  : วท.บ.  การจัดการอุตสาหกรรม   ม.ราชภัฏสวนสุนันทาเว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/mano_pr
E-mail : mano.pr@ssru.ac.th
หัวหน้าสำนักงาน
นางสาวชุลีกร บุญถนอม
ปริญญาโท  : ค.ม. การจัดการคุณภาพ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี  : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : chuleekorn.bu@ssru.ac.th