สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ระนอง


                                                                         หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ การศึกษา จ.ระนอง
                                                                         อาจารย์ วทัญญู ชูภักตร์
                                                                         ปริญญาโท  : บธ.ม  การจัดการโลจิสติกส์ ม.รามคำแหง
                                                                         ปริญญาตรี   : วท.บ วิทยาการคอมพิเตอร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
                                                                         เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/watanyu_ch 
                                                                         E-mail  : watanyu.ch@ssru.ac.th
ดร.สุวัฒน์  นวลขาว
กำลังศึกษา : บธ.ด การจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง  
ปริญญาโท : รป.ม รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี  : ศศ.บ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ม.รามคำแหง
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/suwat_nu
E-mail   : suwat.nu@ssru.ac.th   
อาจารย์ อมรรัตน์ อุดมเจริญศิลป์
ปริญญาโท : วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : บธ.บ.การจัดการธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/amornrat_ud
E-mail : amornrat.ud@ssru.ac.thผศ.ดร.วิริยา  บุญมาเลิศ
ปริญญาเอก   :  ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
ปริญญาโท   :  บธ.ม การจัดการ ม.เทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี    :  บธ.บ การจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เว็บไซต์ส่วนตัว :  http://www.elcls.ssru.ac.th/wiriya_bo

E-mail :  wiriya.bo@ssru.ac.th


ผศ.ดร.ธันย์  ชัยทร
ปริญญาเอก : บธ.ด การตลาด ม.อีสเทิร์นเอเชีย  
ปริญญาโท : บธ.ม การสื่อสารการตลาด ม.นเรศวร
ปริญญาตรี  : บธ.บ การตลาด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี  : บธ.บ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/thun_ch
E-mail :  thun.ch@ssru.ac.th