สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาเขตนครปฐม                                                                                                         หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาเขตนครปฐม   
                                                                                                         อาจารย์ อัญชลี หิรัญแพทย์
                                                                                                         ปริญญาโท  : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง
                                                                                                         ปริญญาตรี  : บช.บ. การบัญชี ม.กรุงเทพ
                                                                                                         เว็บไซต์ส่วนตัว  : http://www.elcls.ssru.ac.th/anchalee_hi
                                                                                                         E-mail      :  anchalee.hi@ssru.ac.th


ดร. ทมนี สุขใส
ปริญญาเอก  : Ph.D. Technical Education Technology ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปริญญาโท  : วท.ม. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ม.เทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี  : วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เว็บไซต์ส่วนตัว :  http://www.elcls.ssru.ac.th/tommanee_so
E-mail : tommanee.so@ssru.ac.th


ดร. พงษ์เทพ ภูเดช
ปริญญาเอก  : ปร.ด การจัดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม
ปริญญาโท : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี  : การตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/pongtep_ph
E-mail   : pongtep.ph@ssru.ac.th  


อาจารย์ กานต์นภัส ช้ำเกตุ
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี :  วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/karnnapat_ch
E-mail : karnnapat.ch@ssru.ac.th


อาจารย์ ไกรวิทย์ สินธุคำมูล
ปริญญาโท : วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ม.ธรรมศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/kraiwit_si
E-mail : kraiwit.si@ssru.ac.th
อาจารย์ ภูวณ อัษวกรนิฤๅงกูร
ปริญญาโท : วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาตรี : บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (English Program) ม.หอการค้าไทย
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/phuwana_au
E-mail : phuwana.au@ssru.ac.th