แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ                                                                         หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
                                                                         อาจารย์ สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ
                                                                         กำลังศึกษา : ปร.ด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                                                         ปริญญาโท  : ศศม. การจัดการการบิน มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต
                                                                         ปริญญาโท  : บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                                                         ปริญญาตรี   : บธบ. การตลาด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                                                                         เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/santipong_ji
                                                                         E-mail  : santipong.ji@ssru.ac.th


ดร.สราวุธ พุฒนวล
ปริญญาเอก : บธ.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท  : MA Marketing University of Sunderland, United Kingdom
ปริญญาโท  : บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี   : ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/sarawut_pu 
E-mail  : sarawut.pu@ssru.ac.th

อาจารย์ ปุญญา หีดจันทร์ 
กำลังศึกษา : บธ.ด. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวิสเทิร์น
ปริญญาโท  : บธ.ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี   : ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.elcls.ssru.ac.th/punya_he
E-mail  : punya.he@ssru.ac.th