วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เอกลักษณ์, วัฒนธรรม, ค่านิยมหลัก, ยุทธศาสตร์