หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วารสารอยู่ใน TCI กลุ่ม 1)
ขอเชิญร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วารสารอยู่ใน TCI กลุ่ม 1)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2022-06-30 16:42:40

วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Journal of Logistics and Supply Chain College (JLSCC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ISSN: 2651-1622 (Online) ISSN: 2408-2740 (Print) วารสารอยู่ใน TCI กลุ่ม 1

เว็บไซต์ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Logis_j

-เปิดรับบทความ: ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)

-Logistics and Supply Chain

-General Business, Management and Accounting

-Management Science and Operations Research

-General Economics, Econometrics and Finance

-Transportation

-General Social Sciences

-ประเภทบทความที่รับ : บทความวิจัย, บทความวิชาการ, บทความปริทรรศน์, บทวิจารณ์หนังสือ

(รับทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

-กำหนดการออกวารสาร : ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

-จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer reviewers): จำนวน 3 ท่าน ต่อบทความ 

บทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ สามารถใช้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้ หรือยื่นสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ (กรณีเงื่อนไขให้ตีพิมพ์ใน TCI ฐาน 2)

-ค่าธรรมเนียมดำเนินการ:  จำนวน 3,000 บาท


-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:

เจ้าหน้าที่วารสาร: นายวีรเชษฐ์ มั่งแว่น 085-379-0315, weerachet.ma@ssru.ac.th, Line id: weerachet79

บรรณาธิการ: ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ 081-557-6310, natpatsaya.se@ssru.ac.th

ทั้งนี้  สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจ  สามารถศึกษาคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ (Manuscript) ได้ที่ Click

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Logis_j