หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งตารางเรียนและตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564
แจ้งตารางเรียนและตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2022-06-08 09:51:01

แจ้งตารางเรียนและตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 กำหนดการลงทะบียนที่ reg.ssru.ac.th

(รหัส 57-61) วันที่1 เมษายน 2565 - 9 พฤษภาคม 2565 (เริ่ม 08.30 น.)

(รหัส 62)       วันที่4 เมษายน 2565 - 9 พฤษภาคม 2565 (เริ่ม 08.30 น.)

(รหัส 63)       วันที่7 เมษายน 2565 - 9 พฤษภาคม 2565 (เริ่ม 08.30 น.)

(รหัส 64)       วันที่12 เมษายน 2565 - 9 พฤษภาคม 2565 (เริ่ม 08.30 น.)

 

กำหนดการสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 18 -20 พฤษภาคม 2565


กำหนดการสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2565


คลิก

1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (นครปฐม)

2.สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน (ธุรกิจพาณิชยนาวี)

3.สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน (การจัดการการขนส่ง)

4.สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การขนส่งสินค้าทางอากาศ)

5.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

6.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์

7.โครงการความร่วมมือกับ บริษัท โฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)