หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ...งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (เฉพาะนักศึกษารหัส 59)
ประกาศ...งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (เฉพาะนักศึกษารหัส 59)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2023-05-30 14:42:33

ประกาศ...งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (เฉพาะนักศึกษารหัส 59)

ขอแจ้งให้ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง กยศ.และ กรอ. ที่ไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมแล้ว
ขอให้ผู้กู้มาติดต่อขอรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษา ต่อธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลาม เพื่อที่ธนาคารจะยังไม่เรียกชำระหนี้
กับผู้กู้

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
เอกสารที่ต้องเตรียม
1) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ขอได้ที่จุด One Stop Service อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 หรือที One Stop Service ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรอง 100 บาท
2) สำเนาใบเสร็จค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/2562 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
4) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6) แบบฟอร์ม กยศ. 204 (ไฟล์แนบ  แบบรายงานสถานภาพการศึกษา.pdf)

ส่งเอกสารที่ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ขั้นตอนการขออนุญาตหน่วยงานที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1.ให้นักศึกษาปริ้น หนังสือขออนุญาต.pdf จำนวน 1 ฉบับ

2. ให้นักศึกษาปริ้นรายชื่อผู้กู้กยศ. แนบ (รายชื่อแยกตามสาขาวิชา/แขนงวิชา) พร้อมไฮไลท์รายชื่อของตนเอง 

3. นำเอกสารลำดับ 1 - 2 แจ้งหัวหน้างานในหน่วยงานที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ