หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทา ราชภัฏอันดับ 1 พร้อมหนุนนโยบายรัฐหลายสาขาไต่อันดับ Top 5 ของประเทศ
สวนสุนันทา ราชภัฏอันดับ 1 พร้อมหนุนนโยบายรัฐหลายสาขาไต่อันดับ Top 5 ของประเทศ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-08-19 14:12:48

สวนสุนันทา ราชภัฏอันดับ 1 พร้อมหนุนนโยบายรัฐหลายสาขาไต่อันดับ Top 5 ของประเทศ
จากวิสัยทัศน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ที่ว่า
“เล็งเป้าหมายไปให้ถึงดวงจันทร์
แม้ไปไม่ถึงเรายังอยู่ท่ามกลางดวงดาว”

วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 และอันดับที่ 16 ของประเทศ
ด้วยนโยบายและการขับเคลื่อนที่รุนแรงมุ่งเป้า ส่งเสริมการวิจัยและการนำเสนองานวิจัยในเวทีวิชาการต่างประเทศทุกระดับชั้น ตั้งแต่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทุกคนต้องทำวิจัย มีบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารฐาน SCOPUS, SJR, ISI, Google Scholar, TCI เป็นต้น ส่งผลให้การจัดอันดับมหาวิทยาลัย U-Rank ของสวนสุนันทาไต่ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ผล TCAS รอบ 4 Admission หลายสาขาวิชาของสวนสุนันทาขยับชั้นขึ้น Top 5 ของประเทศไทย อาทิ ศิลปะการละคร อันดับ 1 คะแนนตำ่สุด 16,447 คะแนนสูงสุด 16,933 ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) อันดับ 1 คะแนนต่ำสุด 16,224 คะแนนสูงสุด 17,987 การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก อันดับ 2 คะแนนตำ่สุด 16,634 คะแนนสูงสุด 20,759 โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนนต่ำสุด 18,926 และคะแนนสูงสุด 21,347

สำหรับคณะครุศาสตร์ สวนสุนันทาประกาศศักดาทวงความเป็นวิทยาลัยครูแต่ดั้งเดิม กวาดอันดับ Top 5 ของประเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ อันดับ 2 คะแนนต่ำสุด 20,030 คะแนนสูงสุด 21,870 รองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนต่ำสุด 20,270 คะแนนสูงสุด 21,821 วิทยาศาสตร์ทั่วไป อันดับ 3 คะแนนต่ำสุด 18,545 คะแนนสูงสุด 19,754 ภาษาไทย อันดับ 4 คะแนนต่ำสุด
19,367 คะแนนสูงสุด 20,956 สาขาวิชาที่เหลือ คือ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ติดอันดับ 5 ของประเทศ

“จากอันดับที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก้าวมาถูกทาง เน้นผลงานการวิจัยเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล สนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมและการวิจัย มหาวิทยาลัยต้องวิจัย สร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องเลี้ยงตัวเองได้และอยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและทำลายล้าง (Disruption) ในยุคนี้ได้อย่างองอาจและทรนง” รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวในที่สุด

Binder3.pdf