หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลสอบ (ภาคความรู้)สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่ง ระดับ 1
ประกาศผลสอบ (ภาคความรู้)สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่ง ระดับ 1

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-06-10 10:46:33

ประกาศผลสอบ (ภาคความรู้)สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่ง ระดับ 1
หมายเหตุ : ใหันักศึกษามาสอบภาคปฏิบัติ
            ในวันที่ 10 มิ.ย.62 วันเดียว
            (จากเดิมสอบ 2 วัน)

-ประกาศผลภาคความรู้ (TSP).pdf