หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(ภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์)
สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(ภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-11-15 15:35:18

-สมัคร Online คลิก

-ผลงานนักศึกษา

-ดาวน์โหลดใบสมัครภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561.PDF

-อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี.pdf