หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ว.โลจิสติกส์ฯ เพื่อวางแผนงานตามโครงสร้างการบริหารจัดการ และแบ่งหน้าที่ในแต่ละส่วนเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามแผนงาน ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร 1
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ว.โลจิสติกส์ฯ เพื่อวางแผนงานตามโครงสร้างการบริหารจัดการ และแบ่งหน้าที่ในแต่ละส่วนเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามแผนงาน ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร 1

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-03-06 12:41:15

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ว.โลจิสติกส์ฯ เพื่อวางแผนงานตามโครงสร้างการบริหารจัดการ และแบ่งหน้าที่ในแต่ละส่วนเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามแผนงาน ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา


Binder1.pdf