หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้นโยบายและแนวทางในการพัฒนาองค์กร ในโครงการทิศทางการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นแม่แบบที่ดีของสังคม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้นโยบายและแนวทางในการพัฒนาองค์กร ในโครงการทิศทางการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นแม่แบบที่ดีของสังคม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-01-09 12:18:48

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้นโยบายและแนวทางในการพัฒนาองค์กร ในโครงการทิศทางการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นแม่แบบที่ดีของสังคม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง บรรยายในหัวข้อ "แนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา" ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

Binder3.pdf

17-12-61.pptx