หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สาระในการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับการชี้แจงมอบหมายตัวชี้วัดและการรายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สาระในการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับการชี้แจงมอบหมายตัวชี้วัดและการรายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-11-15 12:43:20

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สาระในการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับการชี้แจงมอบหมายตัวชี้วัดและการรายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม


Binder1.pdf