หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > WORK INTEGRATED LEARNING ยุคใหม่ของการจัดการเรียนการสอน... วันแรกของการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้แก่ผู้บริหารคณาจารย์
WORK INTEGRATED LEARNING ยุคใหม่ของการจัดการเรียนการสอน... วันแรกของการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้แก่ผู้บริหารคณาจารย์

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-08-10 09:04:09