หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการจัดการบริหารผลผลิตสินค้าและเพิ่มรายได้ครัวเรือน ภายใต้กิจกรรม “โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยการทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์”
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการจัดการบริหารผลผลิตสินค้าและเพิ่มรายได้ครัวเรือน ภายใต้กิจกรรม “โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยการทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-20 15:05:10

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการจัดการบริหารผลผลิตสินค้าและเพิ่มรายได้ครัวเรือน ภายใต้กิจกรรม “โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยการทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์” ณ ชุมชนข้างชุมสายโทรศัพท์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงจากผลผลิตประจำท้องถิ่น “กล้วยตาก” สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การใช้นวัตกรรมการผลิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและความต้องการตลาด รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อขจัดความยากจนและเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในชุมชน (SDGs1) โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกับการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจากนวัตกรรมการผลิตภูมิปัญญาท้องถิ่น (SDGs4)  เพื่อเพิ่มความสามารถในชุมชนการฟื้นตัวในชุมชน (SDGs11) และสามารถสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้การพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น (SDGs17) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)