หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > สวนสุนันทา จับมือ สพม. กาญจนบุรี มุ่งพัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การเรียนการสอน พร้อมสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมกัน
สวนสุนันทา จับมือ สพม. กาญจนบุรี มุ่งพัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การเรียนการสอน พร้อมสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมกัน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 21:48:00

สวนสุนันทา จับมือ สพม. กาญจนบุรี 

มุ่งพัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การเรียนการสอน พร้อมสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมกัน 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ลงนามบันทึกความเข้าใจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นพยานการลงนาม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โดย นายไพชยา พิมพ์สารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี และ นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ โดยใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ มุ่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร พร้อมสร้างภาคีเครือข่ายที่เข็มแข็งร่วมกัน ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

Binder39.pdf