หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมชี้แจงตารางสอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ ปีการศึกษาที่ 2/2566
การประชุมชี้แจงตารางสอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ ปีการศึกษาที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 19:58:23

การประชุมชี้แจงตารางสอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ ปีการศึกษาที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงตารางสอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ ปีการศึกษาที่ 2/2566 ร่วมกับผู้บริหาร และ คณาจารย์ ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder22.pdf