หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > CLS SSRU X HOMEPRO ผลักดันอย่างต่อเนื่องกับโครงการทุนทวิภาคี ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
CLS SSRU X HOMEPRO ผลักดันอย่างต่อเนื่องกับโครงการทุนทวิภาคี ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 19:26:52

CLS SSRU X HOMEPRO ผลักดันอย่างต่อเนื่องกับโครงการทุนทวิภาคี ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)  อาจารย์ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ หัวหน้าสาขาวิชาฯ และ ผศ.(พิเศษ) บุณยาพร ภู่ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เข้าหารือกับ คุณเกษราภรณ์ ชัยวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการศึกษา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาโครงการทุนทวิภาคี ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ณ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดนนทบุรี

Binder17.pdf