หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมชี้แจงและจัดตารางการเข้าเวรภาคพิเศษ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก
การประชุมชี้แจงและจัดตารางการเข้าเวรภาคพิเศษ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 19:08:15

การประชุมชี้แจงและจัดตารางการเข้าเวรภาคพิเศษ ปริญญาโท และ ปปริญญาเอก

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการประชุมชี้แจงและจัดตารางการเข้าเวรภาคพิเศษ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder13.pdf