หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > โครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-11-15 14:51:22

โครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมโครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้พิจารณาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  อีกทั้งหลักสูตรยังได้มีการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน ระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา และยังติดตามสถานะความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระเป็นรายบุคคล พร้อมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และให้คำแนะนำเพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เพื่อที่นำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการไปพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และความต้องการของนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder9.pdf