หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > CLS SSRU จับมือ QUICK SERVICE ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
CLS SSRU จับมือ QUICK SERVICE ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-11-15 11:30:47

CLS SSRU จับมือ QUICK SERVICE  ‼

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ควิก เซอร์วิส จำกัด โดย นายชาตรี ศรีชัยวาณิชย์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนางานด้านบริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษา โดยปรับปรุงศูนย์ปฎิบัติการเรียนรู้ Quick Service Center พร้อมสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติงานของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อสร้างทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 

สถานที่ลงนาม : ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder4.pdf