หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > "สวนสุนันทา" หนึ่งในหน่วยร่วมลงนามความร่วมมือข้อตกลง กับ สสว. ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME
"สวนสุนันทา" หนึ่งในหน่วยร่วมลงนามความร่วมมือข้อตกลง กับ สสว. ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-09-12 13:26:27

"สวนสุนันทา" หนึ่งในหน่วยร่วมลงนามความร่วมมือข้อตกลง กับ สสว.

ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือสิทธิประโยชน์ภาครัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME โดยเป็นการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และกับอีก 5 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 8 ชั้น LG

Binder9.pdf