หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4/2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4/2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-08-16 13:58:06

ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4/2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf