หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > CLS SSRU X RMUTT หารือการทำความร่วมมือทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย บริการวิชาการ รวมถึงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
CLS SSRU X RMUTT หารือการทำความร่วมมือทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย บริการวิชาการ รวมถึงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-07-10 21:39:28

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี  พร้อมผู้บริหารวิทยาลัย หารือร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ดร.วิญญู ปรอยกระโทก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรรศิน ศรีวราพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา โชติกเสถียร และ ดร.ชาริณี พลวุฒิ หารือการทำความร่วมมือทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย บริการวิชาการ รวมถึงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder13.pdf