หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > “CLS SSRU” ร่วมกับ “TPQI” สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพ (TPQI)
“CLS SSRU” ร่วมกับ “TPQI” สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพ (TPQI)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-06-13 06:11:41

“CLS SSRU” ร่วมกับ  “TPQI” สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพ (TPQI)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หารือร่วมกับ คุณสุพงษ์ ขันติวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานพลังงานและเกษตรกรรม และ คุณกนต์รพี จิตราวุธ นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพ (TPQI) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อผลิตบัณฑิตพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน ตอบโจทย์อุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ต่อไป

Binder26.pdf