หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมชี้แจงการประเมินผลคะแนนประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุมชี้แจงการประเมินผลคะแนนประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-04-10 16:39:39

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินผลคะแนนประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ ผู้บริหาร ประธานโครงการภาคพิเศษฯ และอาจารย์หัวหน้าสาขา ณ ห้องรับรองวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้น 2 และในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder34.pdf