หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > พิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (จำนวน 27 แห่ง)
พิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (จำนวน 27 แห่ง)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-04-10 11:52:06

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (จำนวน 27 แห่ง) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาฝึมือแรงงาน โดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวใน 27 แห่ง ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยเกิดจากการดำเนินงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาการศึกษาของแรงงานด้านโลจิสติกส์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงแรงงาน คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Binder16.pdf