หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ)
โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-04-10 10:32:41

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมาย ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ) ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณแคชรินทร์ ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องรับรองวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้น 2 อาคาร 1 

Binder10.pdf