หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมชี้แจงคำอธิบายตัวชี้วัดและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประชุมชี้แจงคำอธิบายตัวชี้วัดและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-03-13 10:27:28

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมชี้แจงคำอธิบายตัวชี้วัดและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง 81-207 ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder10_compressed.pdf