หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > CLS SSRU X SABINA
CLS SSRU X SABINA

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-02-13 13:45:54

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี และ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หารือร่วมกับ คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และ คุณเรืองวิทย์ เชิงชัยภูมิ ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาการเรียนรู้คู่กับสถานประกอบการ เสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder8.pdf