หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > CLS SSRU X ThaiNamthip
CLS SSRU X ThaiNamthip

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-01-15 08:47:18

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ และ ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าพบ คุณพิศิษฐ์ ฟองภู่ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ–โลจิสติกส์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อหารือเรื่องการทำความร่วมมือ (MOU) การส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าเรียนรู้ในสถานประกอบการ และการจัดอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager:TSM) ณ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

Binder4.pdf